Home Politica Sanatate Economie Social Actual Administratie Cultura Sport Externe

Home

Politica

Sanatate

Economie

Social

Actual

Administratie

Cultura

Sport

Externe

ALEGE SĂ FII SALVATOR ! ADMITEREA 2018

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa desfăşoară activităţi de recrutare şi selecţionare a candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de formare profesională iniţială care pregătesc personal necesar Ministerului Afacerilor Interne, pentru locurile scoase la concursul de admitere în anul 2018, după cum urmează:

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

- Facultatea de pompieri - 50 locuri (37 ofiţeri bărbaţi; 2 ofiţeri bărbaţi - Republica Moldova; 10 ofiţeri bărbaţi Palestinieni; 1 - SIE)

- Facultatea de ştiinţe juridice şi administrative - Drept - 10 locuri IGSU.

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ”Pavel Zăgănescu” – Boldeşti

- Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă - 275 locuri din care: 10 Republica Moldova; 2 etnie romă

- Maistru militar auto - 25 locuri.

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” - 2 locuri;

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” - 21 locuri;

Academia Tehnică Militară - 33 locuri;

Institutul Medico-Militar - 12 locuri;

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” - 6 locuri;

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” - 8 locuri;

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” - 66 locuri.

DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere 2018 se depun de candidaţi la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa până la următoarele date limită:

a) până la data de 25 mai 2018, în intervalul orar 08:30 - 15:30 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie-august 2018 la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” și la instituţiile de învăţământ (M.A.N.) care pregătesc personal pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne;

b) până la data de 15 iunie 2018, în intervalul orar 08:30 - 15:30 - pentru sesiunea de admitere planificată în perioada 24 august - 4 septembrie 2018 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

DEPUNEREA DOSARELOR DE RECRUTARE A CANDIDAȚILOR

Candidații care participă la concursurile organizate în 2018 pot depune documentele constitutive ale dosarelor de recrutare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului Dâmboviţa până la următoarele date limită:

a) până la data de 15 iunie 2018, în intervalul orar 08:30 - 15:30 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie-august 2018 la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” și la instituţiile de învăţământ (M.A.N.) care pregătesc personal pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne;

b) până la data de 27 iulie 2018, în intervalul orar 08:30 - 15:30 - pentru sesiunea de admitere planificată în perioada 24 august - 4 septembrie 2018 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

OPŢIUNI MULTIPLE

- candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs;

- candidaţii care formulează mai multe opţiuni trebuie să constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care optează;

- candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia candidaţilor, respectiv: completarea cererilor de înscriere; constituirea dosarului de recrutare, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat şi participarea la concursul de admitere.

EXAMINAREA MEDICALĂ

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale-tip.

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării .

DEPUNEREA DOSARELOR DE RECRUTARE

1. Pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza'' și în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale:

- dosarele de recrutare se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului Dâmboviţa până la data de 15 iunie 2018;

2. Pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” – Boldeşti:

- dosarele de recrutare ale candidaţilor se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului Dâmboviţa până la data de 27 iulie 2018.

SUSŢINEREA PROBELOR

Probele eliminatorii în cadrul concursului de admitere: contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice.

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către subcomisii medicale constituite din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a MAI, care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea avizului medical cu menţiunea apt/ inapt, după caz. Rezultatul îndeplinirii criteriului privind existenţa semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificat după caz, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competenţelor.

Lista nominală cu candidaţii declaraţi inapt pentru admitere şi/sau nepromovat la contravizita medicală se transmite Direcţiei Medicale a MAI prin grija comisiei de concurs constituite la nivelul fecărei instituţii de învăţământ.

Candidaţii pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale trebuie să îndeplinească şi criteriul de vârstă de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere, precum şi condiţia privind inexistenţa semnelor particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor se realizează, după caz, potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 sau ale Ordinului m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la proba de evaluare a performanţei fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

La probele eliminatorii de concurs - contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice - nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Probele de verificare a cunoştinţelor sunt cele stabilite prin regulamentele/ dispoziţiile/metodologiile de admitere, conform graficelor de concurs, aduse la cunoştinţa celor interesaţi prin site-ul instituţiilor de învăţământ.

ÎNSCRIEREA PENTRU CONCURS

La înscrierea pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I., participă doar candidaţii care au promovat evaluarea psihologică şi au fost declaraţi „apt medical”.

Înscrierea candidaţilor se realizează la sediile instituţiilor de învăţământ, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ. În vederea înscrierii, candidaţii prezintă următoarele documente:

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată, absolvenţii promoţiei 2018 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;

d) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2018 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” /metodologia de admitere;

e) alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere.

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;

c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

Gestionarea documentelor de studii în original/copie legalizată se reglementează de instituţiile de învăţământ prin dispoziţie a preşedintelui Comisiei de admitere.

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare la sediile instituţiilor de învăţământ pentru susţinerea concursului de admitere, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la adresele web ale instituţiilor de învăţământ.

SITUAŢII CARE DETERMINĂ ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII DE RECRUTARE

Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare;

c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

DISPOZIŢII FINALE

Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere conform graficelor/cale

ALEGE SĂ FII SALVATOR ! ADMITEREA 2018

May 03 , 2018     24BN     Actual     0    

ALEGE SĂ FII SALVATOR !  ADMITEREA 2018ALEGE SĂ FII SALVATOR ! ADMITEREA 2018

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa desfăşoară activităţi de recrutare şi selecţionare a candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de formare profesională iniţială care pregătesc personal necesar Ministerului Afacerilor Interne, pentru locurile scoase la concursul de admitere în anul 2018, după cum urmează:

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

- Facultatea de pompieri - 50 locuri (37 ofiţeri bărbaţi; 2 ofiţeri bărbaţi - Republica Moldova; 10 ofiţeri bărbaţi Palestinieni; 1 - SIE)

- Facultatea de ştiinţe juridice şi administrative - Drept - 10 locuri IGSU.

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ”Pavel Zăgănescu” – Boldeşti

- Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă - 275 locuri din care: 10 Republica Moldova; 2 etnie romă

- Maistru militar auto - 25 locuri.

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” - 2 locuri;

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” - 21 locuri;

Academia Tehnică Militară - 33 locuri;

Institutul Medico-Militar - 12 locuri;

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” - 6 locuri;

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” - 8 locuri;

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” - 66 locuri.

DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere 2018 se depun de candidaţi la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa până la următoarele date limită:

a) până la data de 25 mai 2018, în intervalul orar 08:30 - 15:30 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie-august 2018 la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” și la instituţiile de învăţământ (M.A.N.) care pregătesc personal pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne;

b) până la data de 15 iunie 2018, în intervalul orar 08:30 - 15:30 - pentru sesiunea de admitere planificată în perioada 24 august - 4 septembrie 2018 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

DEPUNEREA DOSARELOR DE RECRUTARE A CANDIDAȚILOR

Candidații care participă la concursurile organizate în 2018 pot depune documentele constitutive ale dosarelor de recrutare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului Dâmboviţa până la următoarele date limită:

a) până la data de 15 iunie 2018, în intervalul orar 08:30 - 15:30 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie-august 2018 la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” și la instituţiile de învăţământ (M.A.N.) care pregătesc personal pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne;

b) până la data de 27 iulie 2018, în intervalul orar 08:30 - 15:30 - pentru sesiunea de admitere planificată în perioada 24 august - 4 septembrie 2018 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

OPŢIUNI MULTIPLE

- candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs;

- candidaţii care formulează mai multe opţiuni trebuie să constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care optează;

- candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia candidaţilor, respectiv: completarea cererilor de înscriere; constituirea dosarului de recrutare, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat şi participarea la concursul de admitere.

EXAMINAREA MEDICALĂ

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale-tip.

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării .

DEPUNEREA DOSARELOR DE RECRUTARE

1. Pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza'' și în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale:

- dosarele de recrutare se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului Dâmboviţa până la data de 15 iunie 2018;

2. Pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” – Boldeşti:

- dosarele de recrutare ale candidaţilor se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al judeţului Dâmboviţa până la data de 27 iulie 2018.

SUSŢINEREA PROBELOR

Probele eliminatorii în cadrul concursului de admitere: contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice.

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către subcomisii medicale constituite din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a MAI, care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea avizului medical cu menţiunea apt/ inapt, după caz. Rezultatul îndeplinirii criteriului privind existenţa semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificat după caz, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competenţelor.

Lista nominală cu candidaţii declaraţi inapt pentru admitere şi/sau nepromovat la contravizita medicală se transmite Direcţiei Medicale a MAI prin grija comisiei de concurs constituite la nivelul fecărei instituţii de învăţământ.

Candidaţii pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale trebuie să îndeplinească şi criteriul de vârstă de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere, precum şi condiţia privind inexistenţa semnelor particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor se realizează, după caz, potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 sau ale Ordinului m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la proba de evaluare a performanţei fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

La probele eliminatorii de concurs - contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice - nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Probele de verificare a cunoştinţelor sunt cele stabilite prin regulamentele/ dispoziţiile/metodologiile de admitere, conform graficelor de concurs, aduse la cunoştinţa celor interesaţi prin site-ul instituţiilor de învăţământ.

ÎNSCRIEREA PENTRU CONCURS

La înscrierea pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I., participă doar candidaţii care au promovat evaluarea psihologică şi au fost declaraţi „apt medical”.

Înscrierea candidaţilor se realizează la sediile instituţiilor de învăţământ, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ. În vederea înscrierii, candidaţii prezintă următoarele documente:

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată, absolvenţii promoţiei 2018 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;

d) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2018 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” /metodologia de admitere;

e) alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere.

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;

c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

Gestionarea documentelor de studii în original/copie legalizată se reglementează de instituţiile de învăţământ prin dispoziţie a preşedintelui Comisiei de admitere.

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare la sediile instituţiilor de învăţământ pentru susţinerea concursului de admitere, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la adresele web ale instituţiilor de învăţământ.

SITUAŢII CARE DETERMINĂ ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII DE RECRUTARE

Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare;

c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

DISPOZIŢII FINALE

Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere conform graficelor/cale


COMENTARII

Lasati un comentariu:


ULTIMELE ARTICOLE

PUBLICITATE

TripTop Experti in turism

Cailyn Romania

Romanian Beauties

Media Soft Groups

PAGINA FACEBOOK

TWITTER

PINTEREST

COMENTARII

Tânăr de 23 de ani prins de jandarmi în pădure la furat de lemne
[September 14 , 2018, 19:08]Pai cu amenda asta nu rezolva nimic statul.De ce nu se confisca si atelajul cu cal cu tot sa vedem mai fura astia lemne din padure ?????

Vinerea neagră pentru șoferi. Polițiștii dâmbovițeni au făcut prăpăd
[September 08 , 2018, 16:15]În continuare, polițiștii vor fi prezenți în stradă astfel încât cetățenii să petreacă în liniște sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului! Dacă nu ai ce manca, măcar te uiți la chitanța de la amendă și stai liniștit acasă.

Patriarhul Daniel a anunțat data sfințirii Catedralei Naționale
[September 07 , 2018, 13:43]Lux pentru popi pe banii fraierilor care muncesc

Guvernul oferă mai mulți bani pentru elevi
[September 06 , 2018, 16:11]nigeria

Călători furioși de întârzierea trenului București - Târgoviște
[August 28 , 2018, 09:53]Cred ca glumiti!!!! pe rutele de intoarcere trenul nu circula cu mai mult de 20-30 km pe ora!!??!Zilnic fac naveta Titu- Bucuresti!!!! Vara avem caldura pe tren,iarna are conditionat!!!! Ca sunt imputite,este putin spus: Sunt o bomba chimica pe roti!!!! Ma ingrozesc la gandul ca s-au inmultit cazurile de mecanici care se urca bauti la volan!!! Reclamariile si sesizarile calatorilor ajung la gunoi!!! Ni se spune in fata!!! Mai ne spun ca sunt protejati de guvern, ca nu vor platii amenzi,ca ny vor

×