Home Politica Sanatate Economie Social Actual Administratie Cultura Sport Externe

Home

Politica

Sanatate

Economie

Social

Actual

Administratie

Cultura

Sport

Externe

'/>

Rentierii agricoli trebuie să se prezinte pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, pe carnetele de renti

COMUNICAT DE PRESĂ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 01 martie -31 august (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prinmandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al MunicipiuluiBucureşti, pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, pe carnetele de rentier agricol, cuurmătoarele documente, în original :1) carnetul de rentier agricol;2) actul de identitate al solicitantului;3) decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz deboală gradele I i II / decizia de la comisia de expertiză medicală i decizia de pensionare laș șlimită de vârstă - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I i II a cărei pensie deșinvaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şiirevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original,numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de unreprezentant legal;5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completărileulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilorCodului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriulRomâniei, în lei. (extrasul se depune opţional);7) declara ia pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normelețmetodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietă ii i justi iei, precum i unele măsuriț ș ț șadiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.Persoana desemnată din cadrul Centrului judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti,va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar i va certifica peșcopiile documentelor “conformitatea cu originalul” .În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptulde a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conformprevederilor legale în vigoare.Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie aanului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu deschimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta sedatorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului,renta datorată acestuia în anul 2017 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţiarespectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, i a depunerii la oricare Centrușjudeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15.10.2018, a cereriide mo tenitor înso ită de ș ț următoarele documente justificative:- carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original), - copie a certificatului de deces, - copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate demoştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cuformula ,,definitivă şi irevocabilă”),- copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului, - împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitoriprivind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), - extras de cont pe numele mo tenitorului.șLa depunere se prezintă documentele în original în baza cărora func ionarul APIA va certificațpe copia depusă la dosarul rentierului “conform cu originalul”.Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anuluiurmător celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei,procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limitășanuală de plată, inclusiv în caz de deces, către mo tenitorii acestora. șLegislaţie: Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şiunele măsuri adiacente, titlul XIrenta viageră agricolă, cu modificările şi completărileulterioare; Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministruluifinanţelor publice nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice deaplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privindreforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cumodificările şi completările ulterioare; Ordinul MADR/MFP nr. 296/2327/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministruluiagriculturii, pădurilor i dezvoltării rurale i al ministrului finan elor publice nr.ș ș ț1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilortitlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniileproprietă ii i justi iei, precum i unele măsuri adiacente;ț ș ț ș Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completărileulterioare; Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completărileulterioare; Legea nr. 18/1991- Legea fondului funciar republicată, cu modificările şi completărileulterioare; Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenuriloragricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 287/2009 privind Codul civil,cu modificările şi completările ulterioare; Codul civil republicat adoptat prin Legea Nr. 287 din 17 iulie 2009, în vigoare de ladata de 1 octombrie 2011, conform art. 220 din Legea nr. 71/2011 pentru punereaîn aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil; Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

Rentierii agricoli trebuie să se prezinte pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, pe carnetele de rentier agricol

March 02 , 2018     24BN     Economie     0    

Rentierii agricoli trebuie să se prezinte pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, pe carnetele de rentier agricolRentierii agricoli trebuie să se prezinte pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, pe carnetele de rentier agricol

COMUNICAT DE PRESĂ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 01 martie -31 august (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prinmandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al MunicipiuluiBucureşti, pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, pe carnetele de rentier agricol, cuurmătoarele documente, în original :1) carnetul de rentier agricol;2) actul de identitate al solicitantului;3) decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz deboală gradele I i II / decizia de la comisia de expertiză medicală i decizia de pensionare laș șlimită de vârstă - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I i II a cărei pensie deșinvaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şiirevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original,numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de unreprezentant legal;5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completărileulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilorCodului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriulRomâniei, în lei. (extrasul se depune opţional);7) declara ia pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normelețmetodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietă ii i justi iei, precum i unele măsuriț ș ț șadiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.Persoana desemnată din cadrul Centrului judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti,va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar i va certifica peșcopiile documentelor “conformitatea cu originalul” .În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptulde a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conformprevederilor legale în vigoare.Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie aanului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu deschimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta sedatorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului,renta datorată acestuia în anul 2017 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţiarespectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, i a depunerii la oricare Centrușjudeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15.10.2018, a cereriide mo tenitor înso ită de ș ț următoarele documente justificative:- carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original), - copie a certificatului de deces, - copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate demoştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cuformula ,,definitivă şi irevocabilă”),- copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului, - împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitoriprivind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), - extras de cont pe numele mo tenitorului.șLa depunere se prezintă documentele în original în baza cărora func ionarul APIA va certificațpe copia depusă la dosarul rentierului “conform cu originalul”.Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anuluiurmător celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei,procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limitășanuală de plată, inclusiv în caz de deces, către mo tenitorii acestora. șLegislaţie: Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şiunele măsuri adiacente, titlul XIrenta viageră agricolă, cu modificările şi completărileulterioare; Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministruluifinanţelor publice nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice deaplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privindreforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cumodificările şi completările ulterioare; Ordinul MADR/MFP nr. 296/2327/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministruluiagriculturii, pădurilor i dezvoltării rurale i al ministrului finan elor publice nr.ș ș ț1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilortitlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniileproprietă ii i justi iei, precum i unele măsuri adiacente;ț ș ț ș Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completărileulterioare; Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completărileulterioare; Legea nr. 18/1991- Legea fondului funciar republicată, cu modificările şi completărileulterioare; Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenuriloragricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 287/2009 privind Codul civil,cu modificările şi completările ulterioare; Codul civil republicat adoptat prin Legea Nr. 287 din 17 iulie 2009, în vigoare de ladata de 1 octombrie 2011, conform art. 220 din Legea nr. 71/2011 pentru punereaîn aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil; Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE


COMENTARII

Lasati un comentariu:


COMENTARII

Închisoare pentru cei doi tineri. Mii de semnături au fost strânse
[February 12 , 2019, 20:29]Merita sa i se facă același lucru, sa i se dea foc și lui. Are o inima de gheata, cu ce ia greșit animăluț-îl ăla?

Închisoare pentru cei doi tineri. Mii de semnături au fost strânse
[February 11 , 2019, 11:44]Merita o pedeapsa foarte asupra pt chinul pricinuit acelei fiinte nevinovate si care de fapt este considerat cel mai local prieten al omului! Acest adolescent a fost crescut si educatia de parinti intr-un principiu moral total gresit, dispretul fata de o alta fiinta! E periculos sa incurajezi pe cineva la asemenea fapte, tocmai pt acest motiv are nevoie de o lectie buna ! Sadismul nu trebuie incurajat sau tolerat!

Închisoare pentru cei doi tineri. Mii de semnături au fost strânse
[February 10 , 2019, 00:16]Da, sunt de acord cu pedeapsa cu închisoare fara suspendare a celor doi care au ars de viu un suflet nevinovat de câine! Asemenea cruzime este de neimaginat! Nu pot sa cred ca exista astfel de “oameni” pe acest Pământ!!!!

Si-a înjurat si amenințat soția. Poliția e acum cu ochii pe el
[February 09 , 2019, 21:55]saracele femei oare toates asa sfinte?protectia barbatului cand apare

Închisoare pentru cei doi tineri. Mii de semnături au fost strânse
[February 09 , 2019, 12:35]Condamnare fără suspendare.

Această platformă folosește modulele cookie terțe pentru a vă face folosirea mai plăcută și pentru a îmbunătăți serviciile oferite.

Am inteles.
×